INSERT INTO sites(host) VALUES('aajkaal.net') 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) aajkaal.net 网站价值¥252,295(不含域名),MYIP.CN网站综合数据统计 - 域名,Alexa,PR,反向链接,关键字
  测网速 网站优化诊断 广告招商QQ3066631932 CodeForge最好的源码站!   手机测速 测速APP

  
                       

网站页面信息

标题:
描述:
关键字:
sponsored links:
连接:
图片:
网站历史:
sponsored links:

网站流量与估价

网站流量:
网站估价:  (注:不包含域名价值,不代表公司价值)

网站排名

Alexa全球排名:
Google Page Rank:
真假PR鉴别:   (提示:若此处显示网站与查询网站不同,则疑为劫持PR)
Sogou Rank:
百度快照日期:

搜索引擎收录

搜索引擎收录情况反向链接
 谷歌Google:
 百度Baidu:
 微软Bing:
 搜搜Soso:
 雅虎Yahoo:
 有道Youdao:
 搜狗Sogou:

服务器信息

Web服务器:
IP地址:    
IP所在地:

域名注册信息

注册人:
Email:
ICANN注册机构:
创建时间:
修改时间:
过期时间:
状态:
Name Server:
Whois Server:

Alexa 排名走势数据

流量统计: 当日 一周平均 三个月平均
排名:
PV:
日独立IP:

网站在各国/地区的排名

国家/地区访问比例

下属子站点被访问比例

Alexa 排名走势图

Alexa Reach走势图

域名 Whois 记录

Who is aajkaal.net at whois.signdomains.com

Registration Service Provided By: DATASOFT SOLUTIONS

Contact: +91.3324165543Domain Name:
AAJKAAL.NETRegistrant:


Aajkaal Publishers Pvt Ltd

Aajkaal Publishers Pvt Ltd (domaincontact)

96 Raja RamMohon Sarani

Kolkata 9, India

Kolakata

WB,700009

IN

Tel. +91.3323509803

Fax. +91.3323500877Creation Date:
03-Sep-2001

Expiration Date: 03-Sep-2011Domain servers in listed order:


ns2.aajkaalns.com

ns1.aajkaalns.com

Administrative Contact:


Datasoft Infotech

Lutfal H. (domaincontact)

Avishikta2, Flat 2B-402,

369/3 Purbachal kalitala Rd

Kolkata

null,700078

IN

Tel. +91.3324844600Technical Contact:


Datasoft Infotech

Lutfal H. (domaincontact)

Avishikta2, Flat 2B-402,

369/3 Purbachal kalitala Rd

Kolkata

null,700078

IN

Tel. +91.3324844600Billing Contact:


Datasoft Infotech

Lutfal H. (domaincontact)

Avishikta2, Flat 2B-402,

369/3 Purbachal kalitala Rd

Kolkata

null,700078

IN

Tel. +91.3324844600Status:
LOCKED

Note: This Domain Name is currently Locked. In this status the domain

name cannot be transferred, hijacked, or modified. The Owner of this

domain name can easily change this status from their control panel.

This feature is provided as a security measure against fraudulent domain name hijacking.The data in this whois database is provided to you for information purposes only,

that is, to assist you in obtaining information about or related

to a domain name registration record. We make this information available "as is",

and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree that you will

use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to:

(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress

or load this whois database system providing you this information; or

(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,

commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or by telephone.

The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is expressly prohibited without

prior written consent from us. The Registrar of record is MPS TECHNOSOFT D/B/A SIGNDOMAINS.COM.

We reserve the right to modify these terms at any time.

By submitting this query, you agree to abide by these terms.

网站缩略图

sponsored links:

网站访问速度测试

国内Ping速度测试      国内TraceRoute路由测试
美国Ping速度测试      美国TraceRoute路由测试

网站关键字指数 (越高越热门)

域名 aajkaal 其他后缀注册情况   查看更多

后缀 注册时间 到期时间 是否注册
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

同类相似网站

查看更多
Alexa标题
58,615Aajkaal, the leading bengali daily newspaper from Kolkata
412,784Bengali Matrimonial - Bengali Matrimonial Service - Bengali Marriage
675,569Daily Desher Katha - Bengali Newspaper - Agartala,Tripura,India
157,133Kolkata Movie Amar CalCutta Amar Kolkata - Calcutta Movie Bengali Mov
92,725A guide to Kolkata ( Calcutta ), Bengal and Bengali
511,599Kolkata,Kolkata portal,portal on kolkata,calcutta,Kolkata guide,kolkat
340,344Newport Rhode Island Newspaper Newport RI Newspaper Daily Newspaper O
0Kolkata Hub, Tours to Kolkata, Kolkata India Tours,Hotels in Kolkata,K
197,029Star Ananda Live : Bengali News Channel India, Bengal News, Bengali We
272,617Star Ananda Live : Bengali News Channel India, Bengal News, Bengali We
186,326Bengali Culture : Bengali Entertainment : Bengali Food
18,109Bengali Matrimonial, Bengali Matrimonials, Bengali Matrimony
17,001Deepika, Malayalam Internet News, Malayalam News, Malayalam, Malayalam
728,594Frontpage -- Daily Republican Newspaper -- The Nation's Daily
259,380Asian Pacific Post Newspaper - Chinese newspaper, Filipino newspaper,
1,149,144Indesign Newspaper Template, Newspaper Layout Templates, Newspaper Des
529,017STP Kolkata | ETP Kolkata | WTP Kolkata : Unitech Water Technologies :
84,711Deshabhimani, Malayalam News, Online Malayalam News, Malayalam Varthak
23,213A Leading Newspaper in Cambodia
427,718The Standard - Zimbabwe's Leading Sunday Newspaper
236,478hipakistan.com - Online Pakistani leading newspaper
215,265online newspaper, newspaper software, newspaper template, newspaper we
394,147The Citizen Daily Newspaper
6,486,170Balkaneconomy.com | Daily Web Newspaper
207,591The Daily Mail - Daily News from Pakistan - Newspaper from Pakistan
270,919The Zimbabwe Independent - The Leading Business Weekly Newspaper
163,220The PM News - Nigeria’s leading evening newspaper
649,231Banglalink.com - Bangladesh's Leading Online Newspaper - Home
963,319Santa Monica Daily Press | Daily Print & Online "E"dition Newspaper Se
66,780Bangladesh - Daily Newspaper Archive

模拟搜索引擎蜘蛛抓取

Title:Aajkaal - bengali news on sports, games, entertainment, books, culture, business & finance etc
Description:Daily updated bengali newspaper -covering business & finance, sports, games, entertainment, books, culture etc
Keywords:Aajkaal, bengal, bengali, kolkata, business & finance, sports, games, entertainment, books, culture etc
Body:
Aajkaal - bengali news on sports, games, entertainment, books, culture, business finance etc
ßÂùßÂ±î± 10 ÷±â 1416 õÿ¿õõ±õÿ 24 æ±òÅûþ±¿õþ 2010
ßÂùß±î± õ±Ñù± ö±õÿî ¿õËðú ü¥ó±ðßÏûÿ ë×Mõÿ ü¥ó±ðßÏûÿ ÎòóïÉ ö ±øò Ëàù± xÂï÷ ó±î± 
óÅõÿËò± üѦßõÿò ˝¶íÏõX ¿õ:±óò
ÎòóïÉ ö±øò -ÕÎú±ß ð±ú l--‘Âó¿õþõîÂÇò’¯ ¼¼ õüÅõþ ¦œõþíüö±, úýËõþõþ üõ Âóï Õ±æ ¿÷ò±õþ÷ÅÃàÏ ¼¼ Îòæõþ æiœ¿ðòÂÎý±ß Îðú˛¶÷ ¿ðõü: ÷ÅÃàÉ÷LaÏ ¼¼ ‘9775204358’--ý±Ëî ¿ßÂËøí¿æõþ ¿ü÷ß±ëÂÇ, Ûõ±õþ ßÂù ¿ùˆÂ ñËõþ îÂð™L ¼¼ Îüõþ± å¿õ ‘Õ™LýÏò’ Ûß±ý× 4 ¼¼ qËî õüÅ ¦œõþËí òÏõþõî±--Õ±æ ëÂ×ËZ±ñò õý×Ë÷ù±õþ ¼¼ îÔÂí÷Ó¿ù Îî±ù±õ±æËðõþ ý±Ëî ¿ü ¿Âó Û÷ õÉõü±ûþÏ ÃàÅò ¼¼ Õ±õ±õþ ò±÷Ëå Âó±õþð

ÎòóïÉ ö±øò -ÕÎú±ß ð±ú l
‘Âó¿õþõîÂÇò’¯
û±Òõþ Îúø û±S±ûþ ÕöÓÂîÂÂóÓõÇ æò›Â¡±¿õî ýËûþËå ßÂùß±î±, ëÂ×ËZù õþ±æÉ Ý Îðú, û±ÒËß ¿›¶ûþ æòËòî± Î÷ËòËåò ù{ ù{ ÷±òÅø, î±Òõþ úSnÝ Îî± ¿ßÂåÅ ï±ßÂËõòý×¼ î±Òõþ± ü÷±Ëù±äÂò± ßÂËõþËåò Ý ßÂõþËõò¼ îÂËõ, Õ¦¤±ö±¿õß ¿ßÂåÅ Âó¿õþõîÂÇò ù{ÂÉ ßÂõþ± Îáù¼ Ûî ¿ðò Õ±÷õþ± ÎæËò ÛËü¿å, ¿úËÃà ÛËü¿å, ›¶ûþ±Ëíõþ ¿ðò Ý ÂóËõþõþ ¿ðËò ՙLî Ãà±õþ±Âó ßÂï± õù± õ± ÎùÃà± ýûþ ò±¼ Û ÎüÌæòÉ õ±Ñù±õþ Âóõþ¥óõþ±, ÎðËúõþÝ, üyÂõî Îá±é± ÂóÔ¿ïõÏõþý×¼ ¿ßÂc, ‘Âó¿õþõîÂÇò’ Îû¯
‘¿ð Îé¿ùⶱô’ Âó¿Sß± 19 æ±òÅûþ±¿õþ ü¥ó±ðßÂÏûþËî û± ¿ùÃàù î±õþ ü±õþüÑË{ÂÂó Ûý×: Âó¿}Â÷õ/Ëß Îæɱ¿î õüÅõþ Î|‡Â ‘ð±ò’ ßÂÏ· Õ±ËðÌ ¿ßÂåÅ ¿ðËûþËåò ¿ßÂò±, Ûé±ý× ›¶Ÿ¼ îÂËõ, ÛßÂé± ‘ð±ò’ ÎðÃà± Îáù, ¿î¿ò õþ¿õõ±õþ Îúø¿òН«±ü îÂɱá ßÂõþ±ûþ Îü±÷õ±õþ åÅ¿é Îâ±øí± ßÂõþù õþ±æÉ üõþß±õþ¼ ...
õüÅõþ ¦œõþíüö±, úýËõþõþ üõ Âóï Õ±æ ¿÷ò±õþ÷ÅÃàÏ
Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ›¶õÏí ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Îòî±, ›¶±Mò ÷ÅÃàÉ÷LaÏ Îæɱ¿î õüÅõþ ¦œõþËí, |X±ûþ Õ±æ úýËõþõþ üõ Âóï ¿÷Ëú û±Ëõ ú¿ýð ¿÷ò±õþ ÷ûþð±Ëò¼ üËjý Îòý× ÕËòËßÂý× ìÅÂßÂËî Âó±õþËõò ò± ÷Óù ÷ûþð±Ëò¼ îÂõÅ Âóï ýÒ±éÂËõò ôÅÂù ý±Ëî¼ ú¿ýð ¿÷ò±õþ üÑù¢Ÿ ÷ûþð±Ëò ÎÂóÒÌËå õüÅõþ Ûß±¿ñß ›¶¿îÂßÔ¿îÂõþ Ûß¿éÂËî ÷±ù± ¿ðËûþ |X± æ±ò±Ëõò¼ qòËõò ¿õ¿ú©†Ëðõþ ¦œÔ¿îÂä±õþí¼ Õ±æ õþ¿õõ±õþ Ûý× ¦œõþíüö±õþ Õ±ýW±ûþß õþ±æÉ õ±÷ôªÂKé¼ Պ ü÷Ëûþõþ ›¶d¿î¼ î±õþ ÝÂóõþ ú¿ýð ¿÷ò±õþ ÷ûþð±ò ý±Ëî Âó±Ýûþ± Îáù ú¿òõ±õþ üËgÂûþ¼ ôÂËù ü±õþ± õþ±î ñËõþ äÂùù ¦œõþíüö±õþ ›¶d¿î¼ õ±÷ôªÂKé ÎäÂûþ±õþ÷ɱò ¿õ÷±ò õüÅ ¿òËæý× äÂËù ÎáËùò ÷= ›¶d¿îÂõþ îÂð±õþ¿ßÂËî¼ ÛõÑ æ±¿òËûþ ¿ðËùò, ÕüÅ¿õËñ Õ±Ëå ¿êÂßÂý× ¿ßÂc Õ±÷õþ± ¿ò¿}Âî õþ±ËîÂõþ ÷ËñÉý× ü±¿æËûþ ÎôÂùõ ÷ûþð±ò¼ õþ¿õõ±õþ ¿õËßÂù 3ËéÂûþ ¿òñDZ¿õþî ü÷Ëûþý× q ýËõ ¦œõþíüö±õþ ßÂ±æ¼ ...
Îòæõþ æiœ¿ðòÂÎý±ß Îðú˛¶÷ ¿ðõü: ÷ÅÃàÉ÷LaÏ
Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: Îòæõþ æiœ¿ðòËß Îðú˛¶÷ ¿ðõü ¿ýËüËõ Âó±ùò ßÂõþ±õþ ð±¿õ îÅÂËùËå õ±÷ ðù ¿ù¼ Û ¿òËûþ ›¶ñ±ò÷LaÏõþ ß±Ëå ý׿îÂ÷ËñÉý× 4 õ±÷ ðù ¿ä¿êÂÝ ¿ðËûþËå¼ ú¿òõ±õþ Îòæõþ æiœ¿ðõü ëÂ×ÂóùË{ Îõþë Îõþ±Ëë Ûß ÕòұËò Û ßÂï± æ±ò±ò ÷ÅÃàÉ÷LaÏ õÅXÂËðõ öÂA±ä±ûǼ ¿î¿ò õËùò, Îòæõþ æiœ¿ðò¿é Îðú˛¶÷ ¿ðõü ¿ýËüËõ Âó±ùò ßÂõþ± ëÂ׿äÂî¼ ÷î ¿òËûþ Âó±ïÇßÂÉ ï±ßÂËî Âó±Ëõþ, Îòæõþ Îðú˛¶÷ ü¥óËßÂÇ Õ±÷±Ëðõþ Îß±òÝ ¿Z÷î ¿åù ò±¼ ÷ÅÃàÉ÷LaÏ Õ±õþÝ æ±ò±ò, Îòæ ü¥¤Ëg ձ÷±Ëðõþ ÷ÓùɱûþËò ¿ßÂåÅ öÅÂù ¿åù¼ Ûß ðúß ձËáý× ›¶ûþ±î ÷ÅÃàÉ÷LaÏ Îæɱ¿î õüÅ î± 汿òËûþ¿åËùò¼ Îüý× ü÷ûþ Îü-öÅÂù üÑËú±ñòÝ ßÂõþ± ýËûþ¿åù¼ ¿î¿ò õËùò, Îòæõþ ¿õøËûþ Õ±÷±Ëðõþ ÷Óùɱûþò ¿òËûþ ¿õ¿öÂi§ ÷±ñÉË÷ ¿õw±¿™LßÂõþ ¿ßÂåÅ ßÂï± õù± ýûþ¼ ú¿òõ±õþ õþ±æÉ üõþß±õþ Õ±Ëûþ±¿æî Îòæ üÅö±øäÂf õüÅõþ 114îÂ÷ æiœ¿ðõü ÕòұËò Îõþë Îõþ±Ëë îÂÒ±õþ ›¶¿î |X± ¿òËõðò ßÂËõþò ÷ÅÃàÉ÷Laϼ ...
‘9775204358’
ý±Ëî ¿ßÂËøí¿æõþ ¿ü÷ß±ëÂÇ, Ûõ±õþ ßÂù ¿ùˆÂ ñËõþ îÂð™L
Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ¿ßÂËøí¿æõþ õÉõý±õþ ßÂõþ± ¿ü÷ß±ëÂÇ ÂóÅ¿ùËüõþ ý±Ëî Ûù¼ ÎüÃà±Ëò ûî Îô±ò ÛËüËå ÛõÑ ßÂõþ± ýËûþËå, î±õþ ùß± Æî¿õþÝ ýËûþËå¼ ¿ßÂËøí¿æõþ ùɱÂóéÂÂó ÃàÅËù ÷±Ýõ±ðÏËðõþ ›¶¿ú{Âí ¿ú¿õõþ üÑS±™L Îõú ¿ßÂåÅ îÂïÉÝ æ±òËî Âó±õþù ÂóÅ¿ùü¼ ùɱÂóéÂËÂó 250 ¿áá±õ±ý×é îÂïÉ õþËûþËå¼ õþËûþËå ¿ö¿ëÂÝ ôÅÂËéÂæ¼ ¿ßÂËøí¿æËß ý±¿îÂûþ±Ëú±ù æ/Ëù ñõþ±õþ æòÉ 30 â°I×±õþ ùëÂÿ±ý× ýËûþËå Îü¿ðò¼ ú¿òõ±õþ öÂõ±òÏ öÂõËò ¿ü Õ±ý× ¿ëÂ-õþ ¿ë ձý× ¿æ •ÕÂó±Ëõþúòü— Õæûþ õþ±ò±Ëë ÛõÑ Âó¿}Â÷ Î÷¿ðòÏÂóÅËõþõþ ÂóÅ¿ùü üÅÂó±õþ ÷Ëò±æ õ÷DZ Ûß ü±Ñõ±¿ðß ÆõêÂß ßÂËõþò¼ î±Òõþ± 汿òËûþËåò, ¿ßÂËøí¿æËß ñõþ±õþ æòÉ ÕÂó±Ëõþúò äÂùËõ¼ ù±ùáËëÂÿõþ æ/Ëùý× ùÅ¿ßÂËûþ Õ±Ëåò ¿ßÂËøí¿æ¼ Îü¿ðò ÷±S 200 ¿÷é±õþ ðÓõþ ÎïËß ¿ßÂËøí¿æ Âó±¿ùËûþ ¿áËûþ¿åËùò¼ Ûý× ¿òËûþ 4 õ±õþ ÎûÌïõ±¿ýòÏõþ ý±î ÎïËß Îß±òÝ ÷Ëî Âó±¿ùËûþ ÎáËåò ¿ßÂËøí¿æ¼ ...
Îüõþ± å¿õ ‘Õ™LýÏò’ Ûß±ý× 4
ÕËù±ß›¶ü±ð äÂËA±Âó±ñɱûþ: ‘ÕòÅõþíò’ ¿åù Λ¶Ë÷õþý×¼ ÕòÉõþßÂ÷ Λ¶÷¼ ‘Õ™LýÏò’Ý Λ¶Ë÷õþ ՙLýÏò û±S±ÂóïËßÂý× ÎåÒ±Ýûþ±Ëî ÎäÂËûþËå ðúÇßÂËðõþ¼ ‘ÕòÅõþíò’ ¿åù Õ¿òX õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþõþ ›¶ï÷ å¿õ, û± Îüõþ± Õ±=¿ùß å¿õõþ æ±îÂÏûþ ÂóÅõþ¦¨±õþ ÎÂóËûþ¿åù¼ ¿ZîÂÏûþ å¿õ ‘Õ™LýÏò’ ÎÂóù Îüõþ± æ±îÂÏûþ å¿õõþ ÂóÅõþ¦¨±õþ¼ ¦¤ö±õîÂý× ÃàÅõý× ÃàÅ¿ú Õ±÷±Ëðõþ ßÂùß±î±õþ ‘Î鱿ò’– Õ¿òX õþ±ûþËäÂÌñÅ¿õþ¼ ÛõÑ Îû-Λ¶÷ ¿âËõþ î±Òõþ ‘ÕòÅõþíò’ ÛõÑ ‘Õ™LýÏò’, Õ±æß±Ëùõþ qËöÂäåñ-Îô±ò ÎÂóËûþ Õ¿òXÂõþ ›¶±ï¿÷ß ›¶¿î¿Sûþ±Ý åÅÒËûþ Îáù Îüý× Î›¶÷ËßÂý×¼ õùËùò, æ±îÂÏûþ ÂóÅõþ¦¨±õþ ÎÂóËûþ ÕõúÉý× ÃàÅ¿ú¼ îÂËõ, î±õþ ÎäÂËûþÝ Îõ¿ú ÃàÅ¿ú ðúÇßÂËðõþ ö±ùõ±ü±ûþ, Λ¶Ë÷¼ òîÅÂò å¿õ ßÂËõ q ýËäå÷ Õ¿òX æ±ò±Ëùò, å¿õõþ ¿õøËûþõþ Λ¶Ë÷ ò± ÂóëÂÿËù å¿õ ßÂõþËî Âó±¿õþ ò±¼ ÎîÂ÷òý× Ûß ¿õøËûþõþ Λ¶Ë÷ Õ±¿å ÛÃàò¼ ...
æò÷î
÷ý±ßõÿËò Îòæ ÷Ó¿îÇËî ÷±ùÉð±Ëòõÿ ð±¿õ ¿ß ¿òåß ó¿õÿõîÇËòõÿ õÿ±æòÏ¿î·
ýÒɱò±æ±¿ò ò±
qËî õüÅ ¦œõþËí òÏõþõî±
Õ±æ ëÂ×ËZ±ñò õý×Ë÷ù±õþ
Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ß±ù, Îü±÷õ±õþ 34îÂ÷ Õ±™LæDZ¿îÂß ßÂùß±î± Âóř¦ß Î÷ù±õþ ëÂ×ËZ±ñò¼ ëÂ×ËZ±ñËòõþ ¿ðòý× Îæɱ¿î õüÅËß ¦œõþí ßÂËõþ òÏõþõî± Âó±ùò ßÂõþ± ýËõ¼ Û å±ëÂÿ±Ý ÷Óù Õ¿ëÂË鱿õþûþ±Ë÷õþ ¿êÂß õ±ý×Ëõþ ï±ßÂËõ ›¶ûþ±î Îòî±õþ õëÂÿ å¿õ¼ ÎüÃà±Ëò ÷±ù± ÎðÝûþ± ï±ßÂËõ¼ |X± æ±ò±Ëî Âó±õþËõò üõ±ý×¼ ¿÷ùò Î÷ù±ûþ Ûõ±Ëõþõþ õý×Ë÷ù±õþ ëÂ×ËZ±ñò ßÂõþËõò Î÷¿‘Ëß±õþ æò¿›¶ûþ îí ü±¿ý¿îÂÉß ææÇ ùÅý× öÂù¿Âó ÛüßÂɱù±Ë™L¼ ...
îÔÂí÷Ó¿ù Îî±ù±õ±æËðõþ ý±Ëî ¿ü ¿Âó Û÷ õÉõü±ûþÏ ÃàÅò
ÎáÌîÂ÷ äÂSõîÂÇÏ: Îý±ËéÂù õg ßÂËõþ õþ±Ëî õ±¿ëÂÿ ÎôÂõþ±õþ ÂóËï òÔúÑüö±Ëõ ÃàÅò ýËùò ö±ãËõþõþ âéÂßÂÂóÅßÅÂõþ õ±æ±Ëõþõþ Âó½± Îý±ËéÂËùõþ ÷±¿ùß ß±¿îÂÇß ßÂ÷Çß±õþ •49—¼ ú¿òõ±õþ üß±Ëù ß±¿îÂÇËßÂõþ {Âî¿õ{Âî ÷ÔîÂËðý õ±¿ëÂÿõþ ß±Ëåý× ð¿{Âí ß±¿ùß±ÂóÅõþ ⶱË÷õþ õÒ±úõ±á±Ëòõþ ÷ËñÉ ÎïËß ëÂ×X±õþ ýËûþËå¼ ÛõþÂóõþý× Ûù±ß±õþ ÷±òÅø Î{±Ëö ÎôÂËé ÂóËëÂÿò¼ ...
Õ±õ±õþ ò±÷Ëå Âó±õþð
Õ±æß±Ëùõþ ›¶¿îÂËõðò: ç±ëÂÿÃàGÂ, ¿õý±Ëõþõþ ÆúîÂɛ¶õ±Ëýõþ ð±ÂóËé ձõ±õþ ßÂ÷Ëî äÂËùËå õþ±ËæÉõþ î±Âó÷±S±õþ Âó±õþð¼ Õ±õþÝ úÏîÂù ¿ðò ÎÂóËî äÂËùËå á±Ë/ûþ Âó¿}Â÷õ/¼ Âó¿}Â÷ ¿ý÷±ùûþ Õ=Ëù q ýÝûþ± Âó¿}¿÷ çÂ@±õþ ›¶ö±Ëõ î±Âó÷±S± Û õ±õþ õ±ëÂÿËõ õËù ÕòÅ÷±ò ßÂËõþ¿åù Õ±¿ùÂóÅõþ Õ±õý±Ýûþ± ðlõþ¼ ...
õÅXÂËðõ õüÅ Ý îÂÒ±õþ ü±õþ¦¤î Î᱇ÂÏ ÷Ïò±{ÂÏ ðM$5.00 ÎùÃà±Ëù¿Ãà ö±òÅ õËjɱÂó±ñɱûþ$8.00 ¿ò¿i§õþ æòÉ Õ¿÷î±ö ÎäÂÌñÅ¿õþ$5.00 ëÂ×Âóòɱü ü÷ⶠ1 üjÏÂóò äÂËA±Âó±ñɱûþ$10.00 ü±¿òõþ 34 ÕËú±ß ð±ú l$5.00 ÎòÂóïÉ ö±øí •12 ú ÃàG— ÕËú±ß ð±ú l$8.00
kolkata || bangla || bharat || bidesh || editorial || post editorial || nepathya bhasan || khela || feedback || help || archive || first page B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata – 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright copy; Aajkaal Publishers Limited Designed, developed maintained by Remote Programmer/Datasoft Infotech

数据更新时间

正在更新   

常用工具

桌面软件: MyIP网站信息状态条  WebShot网页快照  SiteMapMaker网站地图生成 
网站信息: Alexa排名查询  PageRank查询/真假PR鉴别/PR劫持检测  外链检查  搜索引擎收录  搜索引擎反向链接  域名注册查询 
网页编辑: 颜色代码选择器  Html特殊符号 
网站调试: 蜘蛛抓取模拟  网站Header信息  网页源代码查看 
代码转换: 火星文查询  繁体/简体转换  Html/js代码转换  Html/UBB代码转换 
友情连接: CodeForge免费源码 CodeForge.com PCFans IT资讯 Ngnix Lighttpd GPhone中国    更多... (PR<5自动转内页)
网站地图: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500
免责声明 | 联系我们 | 交换友情链接 | 广告位招商QQ: 1967659002
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:52.819ms 黑ICP备09072263号